HÅLLBARTNYTÄNKANDE – banar väg för framtidens stadsliv

Mitt i Nacka växer en grön och innovativ stadsdel upp. I Centrala Nacka skapas förutsättningar för en hållbar livsstil och ett klimatsmart företagande. I Sveriges första naturbana stadskvarter möter en grönskande natur ett levande gatuliv.

TEXT: INGELA ENGBLOM

NATURBANA CENTRALA NACKA är ett omfattande och komplext stadsutvecklingsprojekt som kommer att ta många år att färdigställa. Etappvis skapas nya gator och torg med 6000 bostäder och 7000 arbetsplatser. När tunnelbanan öppnar 2030 kommer Centrala Nacka inte att vara en förort utan en del av Stockholm.
– Vi skapar en hållbar och attraktiv stadsdel för både boende och näringsliv, säger Anders Börjesson, vd för Centrala Nackas Marknadsbolag. Redan från projektets start, 2018, utvecklade Nacka kommun ett naturbant tema tillsammans med fastighetsaktörerna. Naturbant innebär att naturen och det urbana möts på nya sätt i stadsmiljön. Idag samverkar alla inblandade för att leva upp till konceptet och vidareutveckla det. Under projektets gång har hållbarhetsaspekterna blivit allt viktigare. För drygt två år sedan gick Nacka Kommun med i innovationsprogrammet Viable Cities tillsammans med 22 andra kommuner i Sverige. Visionen för samarbetet är att skapa ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbara städer.
– Vi testar nya arbetssätt som gynnar klimatomställningen och hållbar stadsutveckling. Istället för att, som tidigare, utgå från antal bostäder, har vi utgått från satta hållbarhetsmål, berättar Emelie Holmström, projektledare på Nacka Kommun.

Ett exempel är bevarandet av spridningskorridorer. För att främja den biologiska mångfalden behöver man undvika att bygga på befintliga gröna stråk och dessutom se till att komplettera de som redan finns.
– Naturen måste få ta plats, frodas och trivas. Naturliv och stadsliv är två olika världar som möts i Centrala Nacka. Kontrasterna skapar en spännande miljö där det gröna har både ett mänskligt värde och en funktion, säger hon. För företag som sätter hållbarhet högt har Centrala Nacka blivit en attraktiv plats att etablera sig på då stadsplaneringen är klimatsmart ur alla aspekter. Alternativa energikällor utvecklas liksom mobiliteten.
– Gator och vägar planeras med tanke på gående och cyklister i första hand. Trottoarerna är breda och cykelvägarna skilda från vägbanorna. De allmänna kommunikationerna är bra och kommer att bli ännu bättre när tunnelbanan är klar. Dessutom ligger Nacka Strand bara en kort promenad bort och därifrån går pendelbåtar till Nybroviken och Lidingö, berättar Anders Börjesson.
SOCIAL HÅLLBARHET ÄR en viktig aspekt för både boende och företag. Centrala Nacka är redan nu en levande stadsdel med butiker och restauranger men allt eftersom projektet fortskrider öppnar fler och fler serviceverksamheteter. Mellan byggnaderna skapas torg och parker med grönska och blomster. – Livliga kvarter med ett flöde av människor ger trivsel och trygghet. Det ökar livskvaliteten för både boende och anställda. Det är en anledning till varför företag väljer att etablera sig i Centrala Nacka, säger Anders. Det som skiljer Centrala Nacka från andra områden är närheten till natur och vatten. Den nya stadsdelen är omgiven av hav, sjöar och naturreservat. Här kan arbetskollegor ta med sig matlådan till Järla Sjö och ta ett dopp. Eller kombinera lunchen med en joggingtur i Nyckelviken. När solen skiner är det skönt att ta med sig kaffekoppen ut i Stadshusparken. – Närhet är en av de viktigaste parametrarna för att nå klimatneutralitet. All service, som skolor, handel, sjukvård och inte minst idrottsaktiviteter, ska kunna nås genom att gå, cykla eller åka kollektivt, berättar Emelie Holmström.

”KLIMATNEUTRALA NACKA 2030” är ett samverkansprojekt mellan en rad olika aktörer. Förutom kommunen med Nacka Energi, Nacka Vatten & Avfall och byggföretagen deltar även delar av civilsamhället och näringslivet. Aktörerna bidrar med kunskap då de tar med sig tidigare erfarenheter in i projektet.
– Stadsutvecklingen av Centrala Nacka är forskningsdriven. Därför är KTH en viktig samverkanspartner. Ju större ambitionen är kring hållbarhet desto större blir utmaningarna. Det i sin tur leder till innovationer som provas och testas. Det gäller att vi tar höjd inför framtida klimatförändringar, säger Emelie. Målsättningen att bygga grönt och hållbart bidrar ständigt till nya lösningar. I täta stadsdelar behöver dagvattnet fördröjas, temperaturen sänkas och torka motverkas. Växtligheten i den naturbana stadsdelen både fördröjer flöden och renar vatten från föroreningar. Runt alla nyplanterade träd i Centrala Nacka syns växtbäddar som fördröjer, renar och avleder vatten från markytan.
– Det finns ett pedagogiskt värde i att det gröna blir mer närvarande i vår vardag. En hållbar stadsplanering, med närhet till naturen, stärker människors vilja att bidra till klimatomställningen. På så sätt lever processen vidare långt efter att grävskoporna lämnat den nya stadsdelen, säger Emelie Holmström.

FAKTA NATURBANA CENTRALA NACKA

I CENTRALA NACKA PLANERAS FÖR HÅLLBAR STADSPLANERING UR FLERA ASPEKTER:

I Nacka, mellan Järla station och Skvaltan, byggs nya kvarter, gator och torg med 6 000 bostäder och 7 000 arbetsplatser, en stadsoch skogspark, caféer, restauranger, handel och hotell. Arbetet med tunnelbanan ska vara klart 2030 och då kommer det att ta 12 minuter från Stockholm City till Centrala Nacka. Omedelbar närhet till sjöar, kust, naturreservat och parker. Tillgång till all service som handel, skola, idrott, kultur och mötesplatser. Nacka erbjuder ett dynamiskt företagsklimat som uppmuntrar innovation och entreprenörskap.

Vatten (dagvatten, skyfall, recipienter, resurs)
Energi (lokal energiproduktion, energilagring, effektivisering, delning) Hetta (träd, parker, grönområden) Biologisk mångfald (biodiversitet, spridningskorridorer, värdträd)
Mobilitet (gå, cykla, kollektivtrafik, mobilitetsåtgärder)
Cirkulär ekonomi (bevara, återbrukat material, delningsekonomi)
Social hållbarhet (trivsamhet, mötesplatser, stadsliv, flöden, möten, närhet)