MED KULTURHISTORISKT VÄRDE

BRUTALISM

Framröstad era gånger som Stockholms fulaste hus är ironiskt nog före detta Arkitekturskolan, huset som tidigare huserade arkitektstudenter men numera är en kreativ mötesplats för såväl kultur som näringsliv. 

I hörnet Östermalmsgatan och Uggleviksgatan ligger den stora betongkolossen som väcker så många känslor och dessutom från tid till annan har varit rivningshotad. Stilen kallas brutalism och har kritiserats hårt och bland annat benämnts både totalitär och inhuman.

ARKITEKTURSKOLAN UPPFÖRDES 1967-1969 efter ritningar av Gunnar Henriksson, sedermera Stockholm stadsarkitekt. På tomten fanns då Östermalms- fängelset som revs för att ge plats åt den nya
byggnaden. Några fångar hade däremot inte funnits på platsen sedan 1925.
Huset bärs upp av betongskivor där mellanrummen är uppförda med betong- hålsten. Mot norr är fasaden öppen och utförd i koppar, glas och trä. Mot tre sidor omsluter en högdel skolans ateljéer och ritsalar som är inrymda i lågdelen mot Engelbrektskyrkan. Ritsalarna fungerar även som korridorer. Enligt arkitektur- historikern Olof Hultin är interiören och studiemiljön ”asketisk, för att inte säga torftig”.

PÅ MORGONEN DEN 4 MAJ 2011 utbröt en stor brand i byggnadens lågdel mot Uggelviksgatan där bland annat aulan och verkstäder där modeller byggdes och förvarades totalförstördes.
Det rörde sig om en av de största bränderna i Stockholm på många år. Branden var svårsläckt på grund av de stora utrym- mena och att det saknades naturliga brandväggar. Även be- klädnaden av kopparplåt på väggar och tak gjorde det svårare att släcka. Räddningstjänsten lyckades förhindra att branden spred sig till byggnadens högdel, som är intakt.

I OKTOBER 2011 BLÅMÄRKTE Stockholms stadsmuseum byggnaden, vilket ger den ett starkt skydd mot rivning och förvanskning. Byggnadsantikvariens motiveringar var bland annat: ”Eftersom Arkitekturskolan väckt så mycket engagemang och känslor ända sedan den byggdes har huset stort kulturhistoriskt värde. Huset är ett uttryck för ett sökande efter ett slags urarkitektur som är äkta utan så mycket färg och påklistrade detaljer.”  I slutrapporten från Mejan Arc/Restaurerings konst, Kungliga Konsthögskolan 2013 presenteras Arkitekturskolan som ett av tidens mest genomarbetade byggnads- verk, konsekvent utfört enligt sin tids arkitektoniska ideal med en självklar plats i den svenska arkitekturhistorien. Byggnaden sägs även ha ett stort samhällshistoriskt värde då den återspeglar det rådande samhällsklimatet vid tiden, såsom arkitektutbildningens förändrade fokus från empiriska studier till sociala frågor och idéerna om en demokratisk och ickehierarkisk skola.

ÅR 2015 FLYTTADE ARKITEKTURSKOLAN till den nya Arkitekturskolans byggnad på KTH:s institutions- område vid Valhallavägen och det hade föreslagits att byggnaden skulle omvandlas till ett nytt Arkitek turmuseum. Men Akademiska Hus, som äger fastigheten, hade istället beslutat att bevara byggnaden och omvandla den till en kreativ mötesplats kallat A house, med restauranger, innovationsföretag och
möten mellan näringsliv och akademi. ”En unik förutsättning ligger i byggnadens gestaltnings- och imagemässiga kvaliteter. Den brutalistiska och råa betongarkitekturen, som går igen även interiört, gör att man associerar till en industriell miljö som är en naturlig referens för motsvarande framgångsrika miljöer på andra håll i världen”, skrev Akademiska hus i ett pressmeddelande.

A HOUSE HAR RENOVERATS i olika etapper vilket startade i november 2015. För ett par år sedan driftsattes A house men verksamheten och vidareutveckling pågår hela tiden. Här möts konstnäen, forskaren, entreprenören och designern för att arbeta sida vid sida med det självklara målet att något oväntat ska uppstå i mötet, enligt en av hyresgästerna Johan Almquist, partner och vd för varumärkes- och designkonsultföretaget Grow.

 

 

Östermalmsfängelset, även kallat Kvinnofängelset, var ett länsfängelse beläget i det trekantiga kvarteret mellan Uggelviksgatan, Östermalmsgatan och Rådmansgatan alldeles invid Engelbrektskyrkan. Fängelset restes 1895–97 och var en följd av ett riksdagsbeslut beträffande nya krav på cellsystem. Arkitekt Gustaf Lindgren ritade en röd medeltidsinspirerad tegelborg vilande på en sockel av granit och försedd med dekorativa detaljer i huggen kalksten. En stor smidd gallergrind blockerade ingången till borggården. 27 år efter uppförandet yttade de sista fångarna ut och Riksarkivet tog 1925 över lokalerna för sina arkivhandlingar. Anledningen anses ha varit en besvärande insyn från intilliggande bebyggelse.

BRUTALISM

Brutalism eller nybrutalism är ett begrepp inom arkitekturteorin som började användas i England på 1950-talet som en beskrivning av bland annat Le Corbusiers sena arkitektur. Typiskt är användande av rå betong och att låta tekniska och funktionella detaljer utgöra arkitektoniskt motiv. Stilen har fått hård kritik genom åren.

29 juni 1968. Vy från östra uppfartsvägen till Engelbrektskyrkan mot rivningen av Östermalmsfängelset i kvarteret Domherren. Foto: Ingemar Gram, Stockholms stadsmuseum

TEXT: HEDDA LAPIDUS | FOTO: STOCKHOLMSKÄLLAN OCH WIKIPEDIA

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*