KVARERET RESEDEN I VASASTAN

EN BLOMSTRANDE STADSDEL

Kvarteret Resedan är ett spännande kvarter i Vasastan. Det ligger omgärdat av Odengatan, Dalagatan, Karlbergsgatan och Hälsingegatan och det var här som den Bergianska trädgården en gång låg. Kvartersnamnen i omgivningen påminner om Bergianska trädgården och bär blomnamn som ”Gullvivan”, ”Rosen”, ”Jasminen”, ”Blåklinten” och ”Snöklockan”. De skvallrar om att det inte var alltför länge sedan som Vasastan, den yngsta av Stockholms innerstadsdelar, var en blomstrande oas fylld av växter, örter och blomster.

PÅ PETRUS TILLAEUS KARTA från 1733 återfinns Rörstrands utmark och de så kallade Bongska ägorna norr om den trädplanterade vägen till Karlbergs slott, ofta kallad Karlbergs allé. Söder om allén låg brödernaLampas och Bergstedts egendomar. Området var en del av en större trädgårdsanläggning med slingrande vägar och karp- dammar.

Från mitten av 1700-talet till 1885 låg här centrumet för Bergianska trädgården. De två bröderna Bergius var mycket intresserade av örter och medicinalväxter och skrev era böcker samt höll föreläsningar i ämnet. I den Bergianska trädgården fanns odlingar, drivhus, biodling och en tobakslada och här arbetade trädgårdsmästare, kuskar, drängar och pigor. Läka- ren och botanisten Peter Johan Bergius testamenterade sedan sin vackra malmgård tillsammans med en dyrbar örtsamling, bibliotek och pengar till Kungliga Vetenskapsakademin, med villkor att där inrättades en undervisningsanstalt för träd- gårdsskötsel. Så skedde och institutionen blev känd under namnet Bergianska trädgården eller Bergielund och trädgården fortsatte att fungera som hortikulturell försöksanläggning och trädgårdsskola.

UNDER INDUSTRIALISMEN TREDUBBLADES Stockholms befolkning och på 1870-talet lades Albert Lindhagens stadsplaner fram för den nordvästra delen av Norrmalm. Malmgården Bergielund och den Bergianska trädgården kom att genomskäras av fyra gator och det blev nu nödvändigt att ytta den sju hektar stora anläggningen. I Frescati vid Brunnsviken hittade Kungliga Vetenskapsakademien en lämplig egendom på nästan 32 hek- tar. Efter godkännande av både Oscar II och riksdagen gick köpet igenom till en köpeskilling om 230 000 kronor.

Arbetet med den nya stadsplanen fortsatte och Vasastan be- byggdes med långa raka gator kantade av hyreshus. I området där den Bergianska trädgården hade legat fanns små gårdar och växthus kvar ända in på 1920-talet. Då byggdes Vasa Realskola och kvarteret har sedan fyllts på med ett posthus, en ickskola och bostäder samt en biograf. I ett hörn av Vasa Re- als skolgård nns fortfarande en rest av en skolträdgård kvar, ett minne från den Bergianska trädgården.

I KVARTERETS SÖDRA DEL, i hörnet Odengatan/Dalagatan uppför- des åren 1928 till 1929 en större byggnad innehållande post samt bostäder och kontorsrum. Byggnaden, som ritades av Erik Lallerstedt, gestaltades som en reaktion mot nationalromanti- ken i svensk tjugotalsklassicism, samma stil som Stockholms stadsbibliotek och Stockholms konserthus. Erik Lallerstedt ritade ett stort antal byggnader för Postverket runtom i landet och gjorde sig känd för sin monumentala tegelarkitektur, till en början i jugendstil och svensk nationalromantik. Posthuset på Odengatan är således inte typiskt för hans arkitektur, och är numer ett byggnadsminne.

DEN TREDJE INTRESSANTA BYGGNADEN i kvarteret är före detta biografen Plaza som låg granne med posthuset mot Odengatan. Biografen Plaza byggdes i den nya funkisstilen efter ritning-
ar av Björn Hedvall. Plaza uppfördes på initiativ av Anders Sandrew och invigdes 1931. Biografen var redan från början utrustat med teknik för visning av ljudlm. På 80-talet bygg- des Plaza om till teaterlokal med namnet ”Teater Plaza”, och idag nns här butiker och bara baldakinen påminner om att det funnits en biograf här.